แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง

เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 
เกี่ยวกับบริษัท
   

ทั้งเทคโนโลยี บุคลลากร
ขั้นตอนการทำงานต่างๆ
ไปจนถึงวัสดุ กระดาษ
หมึก
ิมพ์ การตรวจสอบ และทุกอย่าง ที่เราใส่ใจและให้ความ
สำคัญ ด้วยเป้าหมายคือ คุณภาพของงาน ที่ส่งให้กับลูกค้า

่การทำงานแข่งกับเวลา
คืออีกหนึ่งมาตรฐานที่เรา
ต้องการให้งานที่มีคุณภาพ
ส่งถึงมือลูกค้าทันเวลาใช้งาน
เราจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งเทคโนโลยีและทีมงานให้มี
ความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ด้วยมาตรฐานในการคิด
ราคา บนพื้นฐานของ
คุณภาพงานที่ดี และให้

งานที่รวดเร็วเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ให้พิมพ์งานสำคัญๆ ต่างๆ อย่างมากมาย ตั้งแต

จำนวนน้อย จนถึงปริมาณที่มาก

ด้วยแรงบันดาลใจด้านงานสิ่งพิมพ์
และความพร้อม

ในทุกๆ ด้าน บริษัท แทค จึงได้ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 2536ด้วยประสบการณ์ใน
งานสิ่งพิมพ์ ทำให้เรายืนหยัดอย่าง
มั่นคงกว่า10 ปี ความยึดมั่นในมาตร-
ฐานสร้างงานที่มีคุณภาพวางแผน
ขั้นตอนการทำงานไว้อย่างดีเยี่ยมและ
ความซื่อสัตย์กับลูกค้า กอปรกับการ
เข้าถึงหัวใจของงานบริการ รวมถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวน
ผลิตและสิ่งสำคัญเรามุ่งเน้นในการ
พัฒนาทีมงานให้เชี่ยวชาญและ
ทำงานให้ได้คุณภาพอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีความ
มั่นคงและพัฒนาสู่การเป็นโรงพิมพ์ที่
ได้มาตรฐานให้บริการงานพิมพ์ครบ
วงจรระดับมาตรฐานสากล

 
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.